Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Huy Hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
! href="Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân" |1968
!1969
! href="Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam" |1971
!1971
!1973
|-!1976
|-!1979
! href="Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân" |1983
! 1983!! 1987!! 1995!! 2003
!1987
|- align="center"
!1995
|'''Quân hàm'''
!2003
|-[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|- align="center" 1976
|- 1979 |'''Quân hàm'''||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|-[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_Generals_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_Generals_Army_Major_General.jpg|giữa|72x72px]]<tr align="center"><td><b>Cấp bậc</b></td><td>[[Trung úy]]</td><td>[[Thượng úy]]</td><td>[[Đại úy]]</td><td>[[Thiếu tá]]</td><td>[[Trung tá]]</td><td>[[Thượng tá]]</td><td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td><td>[[Thượng tướng]]</td></tr>
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]
|- align="center"<td><b>Cấp bậc</b></td>
|[[Trung úy]]<td>[[Thượng úy]]</td><td>[[Đại úy]]</td><td>[[Thiếu tá]]</td>
|[[Trung tá]]
|[[Thượng tá]]<td>[[Đại tá]]</td><td>[[Thiếu tướng]]</td><td>[[Trung tướng]]</td>
|[[Thượng tướng]]
|}
==Tham khảo==
Người dùng vô danh