Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

==Các Trung tướng đang tại chức==
=== Thụ phong năm 2010 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2011 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:230px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2012 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2013 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2014 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2015 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:100px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2016 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:100px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
=== Thụ phong năm 2017 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:100px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
|}
 
=== Thụ phong năm 2018a2018 ===
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:220px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:100px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!!style="width:400px"|Ghi chú
|-
 
== Các trường hợp chưa xác nhận hoặc chưa rõ thời điểm thụ phong ==
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|TT!!style="width:230px"|Họ tên!!style="width:80px"|Năm sinh-Năm mất!!style="width:50px"|Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ cao nhất!!style="width:400px"|Ghi chú
|-