Khác biệt giữa các bản “Sông Tô Lịch”

Trang mới: == Sông Tô Lịch: == Sách Đại nam nhất thống trí ( soạn giữa thế kỷ XIX) có viết: " Sông Tô ở phía Đông tỉnh thành ( Hà Nội) là phân lưu của s...
(Trang mới: == Sông Tô Lịch: == Sách Đại nam nhất thống trí ( soạn giữa thế kỷ XIX) có viết: " Sông Tô ở phía Đông tỉnh thành ( Hà Nội) là phân lưu của s...)
(Không có sự khác biệt)
32

lần sửa đổi