Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

clean up
(clean up)
}}
 
'''Bộ Khoa học và Công nghệ''' là cơ quan của [[Chính phủ Việt Nam|Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166025|titletiêu đề=Quyết định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ}}</ref>
 
==Lịch sử ==
* Vụ Thi đua - Khen thưởng
* Vụ Tổ chức cán bộ
* Cục công tác phía Nam Bộ KH&CN tại [[thành phố Hồ Chí Minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://sromost.gov.vn|titletiêu đề = Cục Công tác phía Nam}}</ref>
* [[Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ]].
* [[Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa Học và Công nghệ]].