Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 50%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 50%;
| header = Kuala Lumpur,Malaysia
| content =
'''Opening VCR'''
390

lần sửa đổi