Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Canada”

|1 ||Sir [[John A. Macdonald]] ||[[1 tháng 7]] năm [[1867]] ||[[5 tháng 11]] năm [[1873]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Tự do-Bảo thủ]] ||6 năm, 4 tháng, 4 ngày
|-bgcolor=#FFE8E8
|2 ||[[Alexander Mackenzie (chính trị gia)|Alexander Mackenzie]] ||[[7 tháng 11]] năm [[1873]] ||[[8 tháng 10]] năm [[1878]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||4 năm, 11 tháng, 1 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|(1) ||Sir [[John A. Macdonald]] ||[[17 tháng 10]] năm [[1878]] ||[[6 tháng 6]] năm [[1891]] ||[[Đảng Tự do Canada|Tự do]] ||12 năm, 7 tháng, 20 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|3 ||Sir [[John Joseph Caldwell Abbott|John Abbott]] ||[[16 tháng 6]] năm [[1891]] ||[[24 tháng 11]] năm [[1892]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||5 năm, 5 tháng, 8 ngày
|-bgcolor=#DDEEFF
|4 ||Sir [[John Sparrow David Thompson|John Thompson]] ||[[5 tháng 12]] năm [[1892]] ||[[12 tháng 12]] năm [[1894]] ||[[Đảng Bảo thủ Canada (cũ)|Bảo thủ]] ||2 năm, 0 tháng, 7 ngày
Người dùng vô danh