Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

Trước kia [[Tiên Chẩn]] bị giết mất đầu, Vương Trục đâm cổ tự vẫn, bỏ thân tuẫn tiết, đời xưa đã ngợi khen. Nghĩ rằng sự quả cảm cương nghị của quân hầu đã sáng rõ, việc vong thân vì quốc nạn đã thành danh, nổi tiếng đương thời, nghĩa cao sánh với tiền nhân, quả nhân thương xót lắm, nay ban cho thuỵ là Tráng hầu."
}}
Tào Tháo ban cho bốn người con của Bàng Đức (trong đó có Bàng Hội) tước Quan nội hầu, đều được thực ấp trăm hộ. Bàng Hội có phong độ dũng liệt của cha, làm quan đến chức Trung uý tướng quân, tước Liệt hầu. Sau này Hội theo [[Chung Hội]] và [[Đặng Ngải]] đánh Thục, giết sạch gia tộc họ Quan để trả thù cho cha.<ref>''Thục ký'' viết: con [[Bàng Đức]] là Hội theo Chung - Đặng phạt Thục. Thục bị diệt, đã cho giết sạch gia tộc Quan Vũ.</ref>
 
== Mộ phần ==