Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|pattern_b = _eng18a
|pattern_ra = _eng18a
|pattern_sh = _eng18a2
|pattern_so = _eng18a
|leftarm = FF0000
190

lần sửa đổi