Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Finland.svg|50px]]<br />[[Phần Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Manchukuo.svg|50px]]<br />[[Mãn Châu Quốc]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Mông Cương]]
|-bgcolor="#EEEEEE"