Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

(Đã lùi về phiên bản 36564272 bởi 113.190.200.131 (thảo luận). (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Huyện Ba Vì được thành lập ngày [[26 tháng 7]] năm [[1968]] trên cơ sở hợp nhất các huyện cũ [[Bất Bạt]], [[Tùng Thiện]] và [[Quảng Oai]] của tỉnh [[Hà Tây]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-120-CP-hop-nhat-cac-huyen-Quang-Oai-Bat-Bat-va-Tung-Thien-thuoc-tinh-Ha-Tay-thanh-huyen-Ba-Vi-vb18342t17.aspx Quyết định 120-CP năm 1968 về việc hợp nhất các huyện Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây thành một huyện lấy tên là huyện Ba Vì]</ref>, khi mới thành lập, huyện gồm 43 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Cổ Đông, Đông Quang, Đồng Thái, Đường Lâm, Hòa Thuận, Khánh Thượng, Kim Sơn, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Sơn Đông, Tân Đức, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Tây Đằng, Thái Hòa, Thanh Mỹ, Thuần Mỹ, Thụy An, Tích Giang, Tiên Phong, Tòng Bạt, Trạch Mỹ Lộc, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Vân Sơn, Vạn Thắng, Vật Lại, Xuân Sơn, Yên Bài.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[1972]], chuyển xã Trung Hưng về thị xã Sơn Tây quản lý<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-50-BT-sap-nhap-xa-Trung-Hung-va-thon-Yen-Thinh-II-xa-Duong-Lam-huyen-Ba-Vi-vao-thi-xa-Son-Tay-tinh-Ha-Tay-vb19055t17.aspx Quyết định 50-BT năm 1972 về việc sáp nhập xã Trung Hưng và thôn Yên Thịnh II thuộc xã Đường Lâm, huyện Ba Vì vào thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây]</ref>. Huyện Ba Vì còn lại 42 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Cổ Đông, Đông Quang, Đồng Thái, Đường Lâm, Hòa Thuận, Khánh Thượng, Kim Sơn, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Sơn Đông, Tân Đức, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Tây Đằng, Thái Hòa, Thanh Mỹ, Thuần Mỹ, Thụy An, Tích Giang, Tiên Phong, Tòng Bạt, Trạch Mỹ Lộc, Trung Sơn Trầm, Vân Sơn, Vạn Thắng, Vật Lại, Xuân Sơn, Yên Bài.
 
Ngày [[27 tháng 12]] năm [[1975]], huyện Ba Vì thuộc tỉnh [[Hà Sơn Bình]]<ref>[http://vi.wikisource.org/wiki/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt_c%E1%BB%A7a_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_v%E1%BB%81_vi%E1%BB%87c_h%E1%BB%A3p_nh%E1%BA%A5t_m%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_t%E1%BB%89nh Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc hợp nhất một số tỉnh]</ref>.
Ngày [[29 tháng 12]] năm [[1978]], Ba Vì thuộc thành phố [[Hà Nội]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-phe-chuan-viec-phan-vach-lai-dia-gioi-thanh-pho-Ha-Noi-TPHCM-cac-tinh-Ha-Son-Binh-Vinh-Phu-Cao-Lang-Bac-Thai-Quang-Ninh-va-Dong-Nai-vb42744t13.aspx Nghị quyết về việc phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>.
 
Ngày [[2 tháng 6]] năm [[1982]], chuyển 7 xã: Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Trung Sơn Trầm, Xuân Sơn về [[Sơn Tây (thị xã)|thị xã Sơn Tây]] quản lý và chuyển 2 xã: Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc về huyện [[Phúc Thọ]] quản lý<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-101-HDBT-phan-vach-dia-gioi-thi-xa-Son-Tay-huyen-Ba-Vi-huyen-Phuc-Tho-thanh-pho-Ha-Noi-vb44066t17.aspx Quyết định 101-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội]</ref>. Huyện Ba Vì còn lại 32 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tân Đức, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Tây Đằng, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài.
 
Ngày [[3 tháng 3]] năm [[1987]], thành lập thị trấn Quảng Oai (tách ra từ xã Tây Đằng)<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-45-HDDBT-thanh-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-ba-vi-soc-son-thanh-pho-ha-noi-vb37299t17.aspx Quyết định 45-HĐBT năm 1987 thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì và Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội ]</ref>.