Khác biệt giữa các bản “Nhiên liệu hóa thạch”

* [http://www.mindfully.org/Energy/Fossil-Fuel-Subsidies.htm "Cung cấp nhiên liệu hóa thạch liên bang và phát thải khí nhà kính"]
* [http://archive.greenpeace.org/comms/97/climate/eusub.html Cung cấp nhiên liệu hóa thạch ở châu Âu]
{{Tài nguyên thiên nhiên}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Nhiên liệu hóa thạch| ]]