Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

| •
| •
| style="border:3px solid red" | QR1<br><small>11th
| 1/19
|-
| •
| •
| •
| 3/1819
|-
| {{beachsoccer|CRC}}
| •
| V1<br><small>16th
| •
| 2/1819
|-
| {{beachsoccer|SLV}}
| TK<br><small>6th
| •
| •
|
| 4/1819
|-
| {{beachsoccer|MEX}}
| •
| V1<br><small>15th
| R1<br><small>11th
|
| 45/1819
|-
|{{beachsoccer|PAN}}
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| •
| R1<br><small>14th
|1/19
|-
|{{beachsoccer|USA}}
|bgcolor=silver| 2nd
| bgcolor=#9acdff|4th
| bgcolor=#cc9966|3rd
| R1<br><small>7th</small>
|QF<br><small>6th
|QF<br><small>7th
|QF<br><small>5th
|•
|R1<br><small>8th</small>
|R1<br><small>10th
|R1<br><small>10th
| R1<br><small>13th
| R1<br><small>13th
| •
| •
| •
| R1<br><small>10th
| •
| •
|13/19
|}
 
Người dùng vô danh