Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

n
Edit
(Trang mới: “Lê Ý [黎意] (?-1530) là quý tộc nhà Lê Sơ, lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại nhà Mạc ==Tiểu sử == Lê Ý là dòng dõi "bên ngo…”)
 
n (Edit)
=== Chống Mạc Thái Tổ ===
 
Tháng tư năm Canh Dần (1530), Mạc Thái Tổ - Mạc Đăng Dung thân chinh đem mấy vạn quân thủy bộ vào Thanh Hoa.Hai bên giao chiến mấy trận quân Mạc đều thua cả, Mạc Thái Tổ thấy thế khó bèn lui binh về Thăng Long, để Lâm Quốc Công - Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ dinh Hoa Lâm (?).
 
Hai bên giao chiến mấy trận quân Mạc đều thua cả, Mạc Thái Tổ thấy thế khó bèn lui binh về Thăng Long, để Lâm Quốc Công - Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ dinh Hoa Lâm (?).
Thừa thắng Lê Ý đem quân đánh xuống Tây Đô (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa), Mạc Quốc Trinh lại lui về Tống Giang (Ninh Bình).
 
Quân Mạc đánh mãi không thấy quân của Mạc Quốc trinh thì đại loạn, quân nhà Lê được thế cả phá quân Mạc, chém được hơn một vạn tên, xác chết chồng chất lên nhau.
 
Quân nhà Lê thắng trận một ngày hai lần, uy danh vang dội, khiến cho quân Mạc phải chạy dài. Mạc Thái Tông phải rút về kinh thành, sai Mạc Quốc Trinh ở lại cố thủ.
 
== Cái chết ==
Lê Ý đại thắng liền hai trận liền thu quân, triệt phá doanh trại, về đóng ở Da Châu, vì mới thắng luôn mấy trận nên sinh lòng kiêu ngạo, không còn lo phòng bị như trước, lại có ý coi thường đối phương.
Gặp phải ngay lúc hết lương, có tướng bàn thúc quan lại các nơi điều động phu phen vận lương đến là được.
 
Lê ý không cho là phải, nói rằng:
"Phu phen điều một người là ở bản địa thiếu một người, nay quân ta đại thắng liên tiếp, ngụy Mạc khiếp sợ mà co cụm trong thành không dám đánh, sao không cắt vài ngàn quân về bản địa vận lương mà nỡ đặt điều lao dịch nặng nề như vậy".
Các tướng biết là không ổn nhưng thanh thế Lê Ý đang thịnh nên không ai dám bác, đành phải cắt năm ngàn quân về hậu phương tải lương.
Đại quân thiếu đi lượng lớn nhân lực lại đang thả lỏng sau đại thắng nên doanh trại vô lực, quân dung rời rạc.
 
Mạc Quốc Trinh nhận được tin báo thì mừng lắm, tức tốc đem năm ngàn tinh nhuệ đánh lên Da Châu.
 
Lê Ý không có chuẩn bị đem quân ra đánh thì bị bắt sống bỏ cũi đem về Thăng Long ngũ mã phân thây.
33

lần sửa đổi