Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Edit)
n
 
==== Trận sông Đa Lộc ====
Lê Ý đãbiết dựquân phòngnhà từMạc trướcchia làm hai thì cả mừng, một mặt dàn quân sẵn ở sông Đa Lộc, rồilại tự mình đem quân tinh nhuệ bí mật theo đường tắt mà tiến trong đêm.
 
Tới sáng đến sông Yên Sơn (một đoạn của sông Mã) thì gặp quân của Mạc Quốc Trinh, nổi ba phát pháo hiệu,liền đánh chặn phíatập sauhậu quân của Mạc Quốc Trinh.
 
Toàn quân nhà Mạc không biết quân nhà Lêđâyđâu chui ra thì sợ hãi mà tan vỡ, bỏ thuyền nhảy lên bờ chạy tán loạn.
 
Lê Ý cưỡi ngựa, đốc suất các tướng xông pha trận mạc, tự tay đâm chết hơn 70 tên.
 
==== Trận Động Bàng ====
Mạc Thái Tông vẫn chưa biết là Mạc Quốc Trinh đã bị thua trận, y như kế hoạch tự mình đốc suất các tướng tiến đến xã Động Bàng (Thanh Hóa), tính đánh úp quân nhà Lê. Lê Ý biết tin, bèn hăng hái xuống lệnh cho các tướng rằng:
 
Lê Ý biết tin, bèn hăng hái xuống lệnh cho các tướng rằng:
 
"Nay được gặp bọn giặc lớn ở đây, nếu không quyết đánh thì không thể mong hưng phục được nhà Lê".
Các tướng nghe lệnh, đều dốc sức đánh.
 
Quân Mạc đánh mãi không thấy quân của Mạc Quốc trinh thì đại loạn, quân nhà Lê được thế đánh càng hăng cả phá quân Mạc, chém được hơn một vạn tên, xác chết chồng chất lên nhau.
 
Quân nhà Lê thắng trận một ngày hai lần, uy danh vang dội, khiến cho quân Mạc phải chạy dài. Mạc Thái Tông phải rút về kinh thành, sai Mạc Quốc Trinh ở lại cố thủ.
34

lần sửa đổi