Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

n
edit
n
n (edit)
Lê Ý đại thắng liền hai trận liền thu quân, triệt phá doanh trại, về đóng ở Da Châu, vì mới thắng luôn mấy trận nên sinh lòng kiêu ngạo, không còn lo phòng bị như trước, lại có ý coi thường đối phương.
 
Gặp phải ngay lúc hết lương, có tướng bàn thúc quan lại các nơi điều động phu phen vận lương đến là được.:
 
"Quân Mạc chưa diệt, chiến sự chưa yên, ta nên thúc quan lại các nơi điều động phu phen vận lương đến là được".
Lê ý không cho là phải, nói rằng:
 
Lê ý không cho là phải, nói rằngát đi:
 
"Phu phen điều một người là ở bản địa thiếu một người, nay quân ta đại thắng liên tiếp, ngụy Mạc khiếp sợ mà co cụm trong thành không dám đánh, sao không cắt vài ngàn quân về bản địa vận lương mà nỡ đặt điều lao dịch nặng nề như vậy".
34

lần sửa đổi