Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

(this website is not for hoc vien luc quan, it is for Trường Đại học Trần Đại Nghĩa in Ho Chi Minh city)
#Đảng ủy viên: Chủ nhiệm khoa Chiến thuật
#Đảng ủy viên: Chủ nhiệm khoa Chiến dịch
#Đảng ủy viên: Phó chủChủ nhiệm khoa CTĐ, CTCT
#Đảng ủy viên: Phó Chủ nhiệm khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
#Đảng ủy viên: Phó Chủ nhiệm UBKT/ĐUHV
#Đảng ủy viên: Hệ trưởng Hệ đào tạo trung sư đoàn
Người dùng vô danh