Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Thời trẻ Tiết Nhân Quý sống nghèo khổ, làm nghề nông. Vợ là Liễu thị, dân gian thường gọi là Liễu Kim Hoa, Liễu Ngân Hoàn, Liễu Anh Hoàn hoặc Liễu Nghênh Xuân.
 
Sách [[Tân Đường thư]], mục "Tể tướng thế hệ biểu" chép: ''"Tiết Nhân Quý tên Lễ, Đại tổng quản đạo Tùng Mạc"''. [[Tư Mã Quang]] trong [[Tư trị thông giám]] viết: ''"Nhân Quý, cháu 6 đời của An Đô, nguyên tên Lễ,ngườiLễ, người ta quen gọi theo tên tự"''.
 
Năm Trinh Quán thứ 19 (645), Đường Thái tông hạ lệnh viễn chinh [[Cao Câu Ly]]. Tướng quân [[Trương Sĩ Quý]] chiêu mộ binh sĩ, bấy giờ Tiết Nhân Quý mới ứng mộ tòng quân. Tại thành An Thị (nay thuộc [[Hải Thành, An Sơn|Hải Thành]], [[Liêu Ninh]], có biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu, được Đường Thái tông thăng làm Du Kích Tướng quân, ban cho ngựa hai con, lụa 40 cuộn.
211.542

lần sửa đổi