Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

Sách [[Tân Đường thư]], mục "Tể tướng thế hệ biểu" chép: ''"Tiết Nhân Quý tên Lễ, Đại tổng quản đạo Tùng Mạc"''. [[Tư Mã Quang]] trong [[Tư trị thông giám]] viết: ''"Nhân Quý, cháu 6 đời của An Đô, nguyên tên Lễ, người ta quen gọi theo tên tự"''.
 
Năm Trinh Quán thứ 19 (645), Đường Thái tông hạ lệnh viễn chinh [[Cao Câu Ly]]. Tướng quân [[Trương Sĩ Quý]] chiêu mộ binh sĩ, bấy giờ Tiết Nhân Quý mới ứng mộ tòng quân. Tại thành An Thị (nay thuộc [[Hải Thành, An Sơn|Hải Thành]], [[Liêu Ninh]]), có biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu, được Đường Thái tông thăng làm Du Kích Tướng quân, ban cho ngựa hai con, lụa 40 cuộn.
 
Năm Hiển Khánh thứ 3 (658), Tiết Nhân Quý phò trợ cho Doanh Châu Đô đốc kiêm Đông Di Đô hộ Trình Danh Chấn, tại thành Quý Đoan (nay thuộc lưu vực Hồn Hà, [[Liêu Ninh]]), công phá quân [[Cao Câu Ly]], sau đó dẫn quân quay lại Hắc Sơn đánh bại quân [[Khiết Đan]], được phong Tả Vũ vệ Tướng quân.
Năm 670,Đường Cao tông phong Tiết Nhân Quý làm Hành quân Đại tổng quản, dẫn 5 vạn binh mã hộ tống quốc vương [[Thổ Dục Hồn|Thổ Cốc Hồn]] đánh quân [[Thổ Phồn]] để phục quốc. Trong trận [[Đại Phi Xuyên]], giao chiến với 20 vạn quân Thổ Phồn bị đại bại phải lui quân. Sau đó, được phong làm Tổng quản đạo Kê Lâm, hiệp trợ tàn quân [[Bách Tế]], cùng quân [[Tân La]] tác chiến, sau bị biếm làm [[Thứ sử]] Tượng Châu.
 
Năm Khai Diệu nguyên niên (681), xuất nhậm làm Trưởng sử Qua Châu. Không lâu sau, thụ chức Hữu Lĩnh quân vệ Tướng quân, kiểm giáo [[Đại (huyện)|Đại Châu]] Đô đốc. Năm Vĩnh Thuần nguyên niên (682(682) đánh bại quân [[Hãn quốc Đột Quyết|Đột Quyết]] xâm nhập.
 
Năm Vĩnh Thuần thứ 2 (683(683), lâm bệnh qua đời, thọ 70 tuổi, được triều đình truy tặng ''"Tả Kiêu vệ Đại tướng quân U Châu Đô đốc"''.
 
Con trưởng Tiết Nhân Quý là Tiết Nột, tự Thận Ngôn, nối nghiệp cha làm đại tướng nhà Đường, thời [[Đường Huyền Tông]] từng đại phá [[Hãn quốc Đột Quyết|Đột Quyết]], được nối tước cha làm Bình Dương Quận công. Sách [[Tân Đường thư]] chép: ''tính trầm dũng khiêm tốn,giỏitốn, giỏi dùng binh, gặp đại địch càng mạnh mẽ''.
 
==Hình tượng trong tiểu thuyết dân gian==
216.818

lần sửa đổi