Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Methanol”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Reference = <ref>{{chú thích web|url=http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750029.html#er|title=The Emergency Response Safety and Health Database: Systematic Agent: METHANOL|publisher=Centers for Disease Control and Prevention|accessdate=ngày 26 tháng 8 năm 2009}}</ref>
| EUIndex = 603-001-00-X
| EUClass = {{Hazchem F}} {{Hazchem T}}
| RPhrases = {{R11}}, {{R23/24/25}}, {{R39/23/24/25}}
| SPhrases = {{S1/2}}, {{S7}}, {{S16}}, {{S36/37}}, {{S45}}
| NFPA-H = 13
| NFPA-F = 3
| NFPA-R = 0
Người dùng vô danh