Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|body = Canada
|insignia = Prime Minister text and logo.png
|insigniasize = 275px
|insigniacaption =
|flagcaption = Mark of the Prime Minister
386

lần sửa đổi