Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Siêu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 15:
 
Ban Siêu đã nhiều lần lập chiến công đánh dẹp quân [[Hung Nô]]. Vùng [[Tây Vực]] được ông bảo vệ an toàn và [[Con đường tơ lụa]] được ông khai thông. Ban Siêu được phong làm Định Viễn hầu, làm quan cai trị Tây Vực trong 31 năm, buộc các xứ vùng Tây Vực phải thần phục [[nhà Hán|nhà Đông Hán]]. Sau đó, ông cáo quan về quê an dưỡng tuổi già.
[[Tập tin:Hanbanchaochushixiyukoko.gif|nhỏ400px|Ban Siêu - hành trình thâm nhập Tây Vực]]
 
==Gia phả==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | Yi |Yi=[[Ban Nhất]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Ru |Ru=[[Ban Nhụ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Zh |Zh=[[Ban Trường (Tây Hán)|Ban Trường]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Hu |Hu =[[Ban Hồi]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Ku |Ku=[[Ban Huống]]}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| |}}
{{familytree | Bo | | Li | | Zh | | Ju |Bo=[[Ban Bá]]|Li=[[Ban Du]]|Zh=[[Ban Trĩ]]|Ju=[[Ban Tiệp dư]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytree | | | | | Si | | Bi |Si=[[Ban Tự]]|Bi=[[Ban Bưu]]}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | Gu | | Ch | | Zh |Gu=[[Ban Cố]]|Ch=Định Viễn hầu [[Ban Siêu]] |Zh=[[Ban Chiêu]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | Xi | | Yo |Xi=Định Viễn hầu [[Ban Hùng]]|Yo=[[Ban Dũng]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Sh |Sh=Định Viễn hầu [[Ban Thủy]]}}
{{familytree/end}}
 
== Tham khảo ==