Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{no footnotes|date=August 2015}}
[[Image:Five Squared.svg|thumb|right|168px<!-- at 160px and 200px lines render with unequal widths
-->|{{math|5&sdot;5}}, hay {{math|5<sup>2</sup>}} (5 mũ 2, 5 bình phuơng). Mỗi khối đại diện cho một đơn vị, {{math|1&sdot;1}}, và toàn bộ hình vuông đại diện cho diện tích hình vuông đó, hay là {{math|5&sdot;5}}, hoặc diện tích hình vuông.]]
'''Bình phương''' là phép toán áp dụng cho mọi [[số thực]] hoặc [[số phức]]. Bình phương của một số là [[tích]] của số đó với chính bản thân nó. Một cách tổng quát, bình phương chính là [[lũy thừa]] bậc 2 của một số,và [[phép toán]] ngược với nó là phép [[khai căn]] bậc 2.