Khác biệt giữa các bản “Không gian đa chiều”

n
*[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/topodaicuong/chuong2.htm Không gian dưới con mắt của nhà tô pô học] Bài giảng tại Trường Đại học Cần Thơ
*[http://www.vista.gov.vn/portal/page?_pageid=33,374018&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=279909&item_id=372354&p_details=1 Dự đoán cách xác định chiều thứ tư của không gian]
*[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/dien_dlh/chuong10.htm#6 Động lực học tương đối tính trong không gian 4 chiều]
{{toán học}}
{{vật lý}}