Khác biệt giữa các bản “Quang học lượng tử”

: <math>hf = h f_o + \frac{1}{2}m v^2</math>
: <math>hf - h f_o = \frac{1}{2}m v^2</math>
: <math>v = \sqrt{\frac{2}{m} (hf - h f_o)} = \sqrt{\frac{2}{m} (n h f_o)} </math>
 
Để có
: <math>hf - f_o > 0</math>
: <math>f > f_o </math>
: <math>f = (n+1)f_o</math>
 
==Phân rã Phóng Xạ Hạt Nhân==
Người dùng vô danh