Khác biệt giữa các bản “Dao động”

==Dao động điện==
Dao động điện được tìm thấy từ mạch điện [[LC nối tiếp]]
:<math>V_C + V_L =0</math>
:<math>L \frac{d}{dt} i + i R =0</math>
:<math>\frac{d}{dt} i + \frac{R}{L} i =0</math>
:<math>L \frac{d}{dt} i = - \frac{1}{T} i</math>
 
==Dao động điện từ==
Người dùng vô danh