Khác biệt giữa các bản “Dao động”

Dao động điện được tìm thấy từ mạch điện [[LC nối tiếp]] và [[RLC nối tiếp]]
 
[[LC nối tiếp]] ở trạng thái cân bằng
:<math>V_C + V_L =0</math>
:<math>L \frac{di}{dt} i + R i =0</math>
 
 
[[LC nối tiếp]] ở trạng thái đồng bộ
:<math>Z_C =- Z_L</math> . <math>V_C =- V_L</math>
:<math>v(\theta) = A \sin(\omega t+2 \pi) - A \sin(\omega t-2 \pi)</math>
Người dùng vô danh