Khác biệt giữa các bản “Dao động”

:<math>i = A e^{(-\alpha \pm j \omega) t}</math> . <math>\beta>\alpha</math>
:<math>A(\alpha)=A e^{-\alpha t}</math>
:<math>\omega=\sqrt{\beta-\alpha}</math>
:<math>\beta = \sqrt{\frac{1}{T}}=\frac{1}{LC}</math>
:<math>\alpha = \sqrt{\frac{1}{T}}=\frac{R}{2L}</math>
Người dùng vô danh