Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

n (Thusinhviet đã đổi Vương Thông (nhà Minh) thành Vương Thông (Nhà Minh))
Vương Thông người [[Hàm Ninh (định hướng)|Hàm Ninh]]<ref name=MS154 />, tỉnh [[Hồ Bắc]], nối nghiệp cha là [[Vương Chân (nhà Minh)|Vương Chân]] (王真)<ref name=MS145>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7145 Minh sử, liệt truyện, quyển 145.]</ref> làm đô chỉ huy sứ, cha con đều theo binh nghiệp lập nhiều chiến công, đều được phong lên đô đốc. Sau khi cha mất, Vương Thông được ban tước Vũ Nghĩa bá, hưởng lộc nghìn [[thạch (định hướng)|thạch]], được hưởng quyền thế tập. Năm Vĩnh Lạc thứ 7 (1409) được giao cai quản công việc xây dựng Trường lăng (lăng mộ của [[Minh Thành Tổ]]). Năm Vĩnh Lạc thứ 11 (1413) được ban tước Thành Sơn hầu, lộc tăng thêm 200 thạch. Năm Vĩnh Lạc thứ 12, được cử làm tả dịch đi tham chiến ở phía Bắc. Khi [[Minh Nhân Tông]] lên ngôi, Vương Thông được giao quản hậu phủ, hàm gia thêm thái tử thái bảo.
 
== Sang ViệtGiao NamChỉ ==
Tháng 9 năm 1426, sau khi tổng binh tại Giao Chỉ ([[Việt Nam]] ngày nay) là Phong Thành hầu [[Lý Bân]] chết, Vương Thông được phong làm tổng binh (cùng Mã Anh làm tham tướng) sang thay các tham tướng Vinh Xương bá [[Trần Trí]] và đô đốc [[Phương Chính (nhà Minh)|Phương Chính]] để chỉ huy quân Minh tại [[Giao Chỉ]]. Vương Thông mang 5 vạn quân sang, hợp với số quân Minh có sẵn ở Giao Chỉ, thành 10 vạn quân, rồi chia làm 3 đạo đi đánh nghĩa quân Lam Sơn do [[Lê Thái Tổ|Bình Định vương]] chỉ huy, nhưng việc bị Mã Anh làm hỏng, bèn gộp 3 đạo lại thành 1 đạo. Vương Thông phục binh đánh được tướng Lam Sơn là [[Lý Triện]], khiến Triện thua chạy về Cao Bộ ([[Chương Đức]]). Lý Triện gọi [[Đinh Lễ]] và [[Nguyễn Xí]] đưa quân tới cứu. Vương Thông đến đóng ở Ninh Kiều rồi tiến đánh Cao Bộ, nhưng mắc phải phục binh của [[Đinh Lễ]], Nguyễn Xí Lý Triện ở [[NguyễnTrận Xí]]Tốt Động – Chúc Động|Tốt Động và Chúc Động]]. Quân Minh thua to, mất tới 2, 3 vạn quân, tán quân vụ Trần Hiệp và nội quan Lý Lượng bị tử trận, chính Vương Thông cũng bị thương.<ref name=MS154>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7154 Minh sử, liệt truyện, quyển 154.]</ref> Vương Thông phải rút về thành Đông Quan phòng thủ.
 
Vương Thông bị vây riết trong thành bèn xin hòa với Lê Lợi, nói nếu Lê Lợi lập con cháu [[nhà Trần]] thì sẽ bãi binh về nước. Lê Lợi hứa làm theo. Hai bên đã định ngày Vương Thông về nước thì [[Trần Phong]] và [[Lương Nhữ Hốt]] kể chuyện [[Ô Mã Nhi]] ngày xưa bị giết để can<ref>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm18.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIII.]</ref>. Vương Thông sợ, phái người về nước dâng thư xin vua Minh cử viện binh sang. Lê Lợi bắt được người đưa thư, bèn bỏ hòa ước đánh tiếp.
 
Năm 1427, Lê Lợi vây đánh thành Đông Quan. Tháng 3, Vương Thông tiến ra đánh [[Lê Nguyễn]] ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì). Lê Lợi sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem quân đi cứu. Đinh Lễ đuổi đánh quân Minh tới My Động, Vương Thông tới đây thấy quân Lam Sơn bèn quay lại đánh, bắt được Đinh Lễ rồi đem giết<ref>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIV.]</ref>.
 
Tháng 9 năm 1427, viện binh quân Minh chia làm 2 đạo do [[Liễu Thăng]] và [[Mộc Thạnh]] chỉ huy tới Đại Việt. Đạo của Liễu Thăng bị đánh tan trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang|trận Chi Lăng - Xương Giang]]. Đạo của Mộc Thạnh bị đánh bại dưới tay [[Trịnh Khả]] và [[Phạm Văn Xảo]]. Vương Thông biết viện binh bị diệt đành lại xin hòa, cùng Lê Lợi ăn thề vào tháng 11, hẹn ngày rút về.
Người dùng vô danh