Khác biệt giữa các bản “George Zweig”

 
==Sự nghiệp==
Zweig đề xuất sự tồn tại của các quark tại CERN, độc lập với Murray Gell-Mann, ngay sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ của ông. Zweig gọi họ là "aces", sau bốn lá bài, bởi vì anh ta suy đoán có bốn người trong số họ (trên cơ sở bốn lepton tồn tại được biết đến vào thời điểm đó). Sự ra đời của các quark cung cấp một nền tảng cho vật lý hạt.<ref>{{citation
|author=G. Zweig
|year=1964
|title=An SU(3) model for strong interaction symmetry and its breaking
|url=http://cdsweb.cern.ch/record/352337?ln=en
|work=In *Lichtenberg, D. B. ( Ed.), Rosen, S. P. ( Ed.): Developments In The Quark Theory Of Hadrons, Vol. 1*, 22-101 and CERN Geneva - TH. 401 (REC.JAN. 64) 24p.
}}</ref><ref>{{citation
|author=G. Zweig
|year=1964
|title=An SU(3) model for strong interaction symmetry and its breaking II
|url=http://cdsweb.cern.ch/search.py?recid=570209&ln=en
|work=Published in 'Developments in the Quark Theory of Hadrons'. Volume 1. Edited by D. Lichtenberg and S. Rosen. Nonantum, Mass., Hadronic Press, 1980. pp. 22-101.
}}</ref> Sự ra đời của các quark cung cấp một nền tảng cho vật lý hạt.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh