Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Năm 213, Mã Siêu dẫn quân đánh chiếm lại Lũng Thượng gây ra [[trận Ký Thành|trận chiến Ký Thành]]. Hạ Hầu Uyên nhận lệnh của Tào Tháo liên kết cùng [[Dương Phụ]] đánh bại Mã Siêu lần nữa khiến Mã Siêu phải chạy đến [[Hán Trung]] đầu hàng Trương Lỗ.
 
Năm [[214]], Hạ Hầu Uyên lại mang quân dẹp lực lượng nổi dậy của Tống Kiến. Năm 215, Tào Tháo cùng Hạ Hầu Uyên, [[Trương Cáp]], Hứa Chử, Từ Hoảng dẫn quân đánh Hán Trung của [[Trương Lỗ]]. Trương Lỗ sai người dẫn quân đến Dương Bình Quan phòng thủ khiến quân Tào Tháo không qua được. Sau đó, Tào Tháo sai Hạ Hầu Uyên lặng lẽ dẫn quân đến đánh chiếm Dương Bình quan, quân của Trươg Lỗ không phòng thủ nên đại bại. Cuối cùng Tào Tháo chiếm Hán Trung. Cùng thời gian đó, quântrước [[Đôngkhi Ngô]] tấn công [[Hợp Phì]] nên Tào Tháo phải dẫn quânrút về Hợpđể Phì,Hạ giaoHầu HánUyên Trung lại chocùng Trương Cáp Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyênlại trấn giữ. [[núi Định Quân]] là nơi hiểm yếu, đồng thời là nơi cất giữ lương thảo.
 
Năm 217, Lưu Bị chia quân tiến đánh Hán Trung. Tào Tháo sai Tào Hồng, Tào Hưu ra hỗ trợ cho Hạ Hầu Uyên, đánh lui được quân Thục, tướng Ngô Lan bỏ chạy rồi bị người Đê giết.
Năm 219, [[Lưu Bị]] dẫn quân đánh Hán Trung, sai [[Hoàng Trung]] tiến đánh. Hạ Hầu Uyên nghe tin đó sai người báo cho Tào Tháo. Hạ Hầu Uyên và Hoàng Trung bất phân thắng bại. Sau đó, Hoàng Trung chiếm Đối Sơn khiến Hạ Hầu Uyên tức giận đem quân đánh Đối Sơn. Hoàng Trung theo kế của [[Pháp Chính]] đợi quân của Hạ Hầu Uyên mỏi mệt thì kéo quân xuống, chém chết Hạ Hầu Uyên rồi sau đó dẫn quân chiếm luôn núi Định Quân. Cuối cùng, Lưu Bị chiếm luôn Hán Trung vào năm 219.
 
Cuối năm 218, [[Lưu Bị]] cùng Pháp Chính, Hoàng Trung mang đại quân tấn công lên Hán Trung. Quân Thục nhanh chóng lấy cửa ải Dương Bình, sang đầu năm 219, vượt qua sông Miện Thủy<ref>Một nhánh của sông [[Hán Thủy]]</ref>. Lưu Bị đóng quân hạ trại tại núi Định Quân, Hoàng Trung được lệnh cầm một cánh quân mai phục ở phía sau đỉnh núi này<ref name="ldp267">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 267</ref>.
 
Hạ Hầu Uyên không biết là mưu kế, mang toàn quân tới đánh doanh trại của Lưu Bị. Trong khi hai bên đang xô xát kịch liệt, đột nhiên Hoàng Trung từ trên cao thúc trống đánh xuống, khí thế rất mạnh vào sườn quân Tào. Quân Tào bị đánh tan nát không còn hàng trận. Hạ Hầu Uyên cùng Thứ sử Ích châu của Tào Tháo là Triệu Ngung bị tử trận<ref name="ldp267">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 267</ref>. Không rõ năm đó ông bao nhiêu tuổi.
 
Sau đó Tào Tháo khởi đại quân đến nhưng vẫn thất bại và phải từ bỏ Hán Trung về tay Lưu Bị.
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
61.666

lần sửa đổi