Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{main|Tôn giáo tại Mozambique}}
{{Pie chart
 
|thumb = right
 
 
|caption = Tôn giáo tại Mozambique (2007)
|label1 = Cơ đốc giáo
59

lần sửa đổi