Khác biệt giữa các bản “Yannick Ferreira Carrasco”

!81!!17!!16!!3!!colspan="2"|–!!26!!3!!123!!23
|-
|[[Đại Liên Nghị Phượng]]
|[[Chinese Super League 2018|2018]]
|[[Đại Liên Nghị Phượng]]
|19||5||1||0||colspan="2"|—||colspan="2"|—||20||5
|-
Người dùng vô danh