Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [http://www.leo.org/index_en.html The Leo Dictionaries]: A German language portal featuring German-English, German-French, German-Spanish, German-Italian, German-Chinese and German-Russian dictionaries, with forums and a search function
 
{{Sơ khai ngôn ngữ}}
{{Ngôn ngữ chính thức của EU}}