Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Họ Óc chó”

Không có tóm lược sửa đổi
Các đặc trưng chung của tất cả các chi là các lá to hình lông chim, mọc so le, dài khoảng 20–100 cm, hoa dạng [[hoa đuôi sóc]] thụ phấn nhờ gió và quả là loại quả [[hạt dẻ]] thực thụ về mặt thực vật học.
[[Tập tin:Platycarya strobilacea1.jpg|trái|nhỏ|Lá và hạt dạng hoa đuôi sóc của ''Platycarya strobilacea'']]
==Phân loại==
* Phân họ [[Rhoipteleoideae]] <small>Reveal</small>
** ''[[Rhoiptelea]]'' <small>Diels & Hand.-Mazz., 1932</small><ref name="GRINGenera">{{cite web |url=http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/gnlist.pl?595 |title=GRIN Genera of ''Juglandaceae'' |work=Germplasm Resources Information Network |publisher=United States Department of Agriculture |accessdate=2011-11-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150924061055/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/gnlist.pl?595 |archivedate=2015-09-24 |df= }}</ref>
* Phân họ [[Engelhardioideae]] <small>Iljinskaya, 1990</small>
** ''[[Alfaroa]]'' <small>Standl., 1927</small>
** ''[[Engelhardia]]'' <small>Lesch. ex Blume, 1825–1826</small> (gồm cả ''Alfaropsis'') - chẹo
** ''[[Oreomunnia]]'' <small>Oerst., 1856</small>
* Phân họ [[Juglandoideae]] <small>Eaton, 1836</small>
** Tông [[Platycaryeae]] <small>Nakai, 1933</small>
*** ''[[Platycarya]]'' <small>Siebold & Zucc., 1843</small>
** Tông [[Juglandeae]] <small>Rchb., 1832</small>
*** Phân tông [[Caryinae]] <small>D.E.Stone & P.S.Manos, 2001</small>
**** ''[[Carya]]'' <small>Nutt., 1818</small> — mạy châu và hồ đào pêcan
**** ''[[Annamocarya]]'' <small>A.Chev., 1941</small> - chò đãi, mạy châu khoằm. Đôi khi gộp trong ''Carya''.
*** Phân tông [[Juglandinae]] <small>D.E.Stone & P.S.Manos, 2001</small>
**** ''[[Cyclocarya]]'' <small>Iljinsk, 1953</small> — phong dương, thanh tiền liễu
**** ''[[Juglans]]'' <small>L., 1753</small> — óc chó, hạch đào, hồ đào
**** ''[[Pterocarya]]'' <small>Kunth, 1824</small> — cơi, phong dương
 
== Hình ảnh ==
<gallery>