Mở trình đơn chính

Các thay đổi

=== Thanh điệu ===
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center" class="wikitable"
|+
# Hiện dấu
|- lang="vi"
!Thanh!!Âm bình!!Dương bình!!Thượng thanh!!Khứ thanh!!Khinh thanh
Người dùng vô danh