Khác biệt giữa các bản “Chú âm phù hiệu”

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center"
|+
# Hiện chữ thanh điệu với thương hiệu dấu được
|- lang="vi"
!Thanh!!Âm bình!!Dương bình!!Thượng thanh!!Khứ thanh!!Khinh thanh
Người dùng vô danh