Khác biệt giữa các bản “Hiến pháp Ấn Độ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Nó được thông qua bởi Hội đồng lập hiến Ấn Độ vào ngày 26 tháng 11 năm 1949, và có hiệu lực vào ngày 26 tháng 1 năm 1950. Hiến pháp thay thế Đạo luật Chính phủ Ấn Độ năm 1935, trở thành làm tài liệu quản lý cơ bản của đất nước, và Dominion Ấn Độ trở thành nước cộng hòa của Ấn Độ. Để đảm bảo chủ nghĩa dân tộc lập hiến, các nhà soạn thảo của nó đã bãi bỏ các đạo luật trước đây của quốc hội Anh tại Điều 395. Ấn Độ kỷ niệm hiến pháp vào ngày 26 tháng 1 là ngày Cộng hòa.
 
Hiến pháp tuyên bố Ấn Độ là một nước cộng hòa dân chủ, chủ nghĩa xã hội, thế tục, đảm bảo công dân công lý, bình đẳng và tự do của mình, và nỗ lực để thúc đẩy tình huynh đệ.
463

lần sửa đổi