Khác biệt giữa các bản “Giáo hội”

(Unicodifying)
Thông thường, chữ ''Giáo hội'' dùng để chỉ tư cách [[pháp nhân]] về tổ chức, không dừng lại ở mối quan hệ trong đạo mà còn là mối quan hệ xã hội; còn chữ ''Hội Thánh'' dùng để chỉ đặc tính thiêng liêng, một tập hợp rộng rãi cả chức sắc và tín đồ có mối quan hệ trong tôn giáo, và chỉ mang tính chất tôn giáo thuần túy. Trên thực tế, trong Kitô giáo thì hai khái niệm này rất gần nhau, thậm chí đôi khi được hiểu là một và sử dụng như nhau<ref>[http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/1154/TIM_HIEU_TO_CHUC_GIAO_HOI_VA_VAN_DE_PHAP_NHAN_TON_GIAO Tìm hiểu tổ chức giáo hội và pháp nhân tôn giáo]</ref>.
==Phật giáo==
Ở Việt Nam, các cộng đồng [[Phật giáo]] cũng dùng chữ ''giáo hội'' để chỉ tổ chức của mình, ví dụ [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam]], [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất]]... nhưng chữ ''giáo hội'' của Phật giáo không giống nghĩa của [[Kitô giáo]]. Do đó, không tham chiếu đến chữ ''Church'' trong [[tiếng Anh]] chữ ''Sangha là Tăng đoàn không nên dùng chữcho ''Sanghagiáo hội''.
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh