Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

![[Tập tin:Bồ tát quan ấm tống tử.jpg|nhỏ|Bồ Tát Quán thế Âm trong dạng Quan Âm Thị Kính hay còn gọi Quan Âm Tống tử , đây là hình ảnh nổi tiếng nhất của Quan Âm ở Việt Nam , Trung Quốc...]]
![[Tập tin:Bồ tát nhật quang biến chiếu.jpg|nhỏ|Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu , ở cõi Đông Phương Cực Lạc bên cạnh Phật Dược Sư , tay ngài cầm mặt trời cách điệu trong vầng mây.]]
![[Tập tin:Bồ tát nguyệt quang.jpg|nhỏ|Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ở cõi Phật Dược Sư , tay Ngài cầm mặt trăng cách điệu trong đám mây]]
![[Tập tin:Bồ tát Pháp Vân.jpg|nhỏ|Bồ Tát Pháp Vân , vị đặc trưng ở Việt Nam , ngài bảo hộ mưa thuận gió hòa cho cư dân nông nghiệp.]]
!
|-
|[[Tập tin:Tượng Thiên thủ Thiên nhãn chùa Liên hoa.jpg|nhỏ|Thiên Thủ Thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát]]
|[[Tập tin:Bồ tát địa tạng.jpg|nhỏ|Địa Tạng Vương Bồ Tát]]
|
|[[Tập tin:Bồ tát phổ hiền vương.jpg|nhỏ|Phổ Hiền Vương Bồ Tát]]
|
|[[Tập tin:Bồ tát chuẩn Đề.jpg|nhỏ|Chuẩn Đề Vương Bồ Tát]]
|-
|[[Tập tin:Bồ tát quán thế âm.jpg|nhỏ|Thánh Quán Âm]]
|[[Tập tin:Bồ tát quán âm thủy nguyệt.jpg|nhỏ|Quán âm thủy nguyệt]]
|[[Tập tin:Daituongphat.jpg|nhỏ|Từ Thị Bồ Tát - Di Lặc Bồ Tát , Bố Hòa thượng]]
|
|}