Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* Về Tín ngưỡng Lễ hội cổ truyền, Nxb Văn hóa Thông tin
* Chủ biên: Tín ngưỡng và Văn hóa Tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội - 2001
* Chủ biên: Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb Khoa học xã hội -
 
{{sơ khai}}
20

lần sửa đổi