Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* [http://viettems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:tip-cn-nong-thon-vit-nam-t-mng-li-xa-hi-va-vn-xa-hi-cho-phat-trin&catid=157:bai-nghien-cuu&Itemid=188 Tếp cận nông thôn Việt Nam từ mạng lưới xã hội và vốn xã hội cho phát triển]
* [http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=34 Chúng ta đang làm gì với Hà Nội?]
* [http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=18836044 Bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể]
 
==Video==
20

lần sửa đổi