Mở trình đơn chính

Các thay đổi

fix
|pattern_ra = _frank18h
|pattern_sh = _POR18A
|pattern_so = _fra18h_fra18H
|leftarm = 112855
|body = 112855
|pattern_ra = _portugal18a
|pattern_sh = _POR18A
|pattern_so = _por18a_por18A
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|pattern_ra = _cro18A
|pattern_sh = _cro18a
|pattern_so = _cro18A_cro18a1
|leftarm = 000000
|body = 29459B
|pattern_ra = _frank18a
|pattern_sh = _POR18A
|pattern_so = _fra18a_fra18A
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|pattern_ra = _cro18A
|pattern_sh = _cro18a
|pattern_so = _cro18a_cro18a2
|leftarm = 000000
|body = 29459B
|pattern_ra = _frank18h
|pattern_sh = _fra18a
|pattern_so = _fra18h2_fra18H2
|leftarm = 112855
|body = 112855
|pattern_ra = _cro18A
|pattern_sh = _cro18a
|pattern_so = _cro18A_cro18a1
|leftarm = 000000
|body = 29459B
192

lần sửa đổi