Khác biệt giữa các bản “An Phú”

n
n (Thêm bản đồ quận An Phú trước năm 1975.)
#Xã [[Khánh Bình, An Phú|Khánh Bình]] còn lại 730 ha diện tích tự nhiên và 7.004 nhân khẩu.
#Xã [[Khánh An, An Phú|Khánh An]] còn lại 541 ha diện tích tự nhiên và 11.046 nhân khẩu.
*Nghị quyết số '''40/NQ-CP'''<ref name=40NQCP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-40-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-huyen-Tan-Chau-An-Phu-Phu-Tan-lap-thi-xa-Tan-Chau-phuong-thuoc-thi-xa-Tan-Chau-An-Giang-vb93664t13.aspx Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành]</ref><ref>[http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=90251 Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ trên] CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ</ref> ngày 24 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang:
#Điều chỉnh 347 ha diện tích tự nhiên và 1.062 nhân khẩu của xã [[Phú Lộc, Tân Châu|Phú Lộc]], huyện [[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]] vào xã [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]] thuộc huyện An Phú quản lý.
#Điều chỉnh 513 ha diện tích tự nhiên và 1.415 nhân khẩu của xã [[Phú Lộc, Tân Châu|Phú Lộc]], huyện [[Tân Châu, An Giang|Tân Châu]] vào xã [[Vĩnh Lộc, An Phú|Vĩnh Lộc]] thuộc huyện An Phú quản lý.