Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* Bản sắc Văn hóa vùng ở Việt Nam, Nxb Giáo dục - 2009
* Những giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - 2010
* Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, Nxb Khoa học Xã hội - 2010
 
==Các bài viết==
Người dùng vô danh