Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

 
== Phục vụ họ Tào ==
Khi [[Tào Tháo]] làm chủ được Duyện châu, Hứa Chử dẫn quân đến quy phục<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
:[[Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt được, nhưng không nộp cho [[Điển Vi]] mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]]<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>. và bổ nhiệm làm Đô úy. Từ đó Hứa Chử trở thành cận vệ cho Tào Tháo.
 
Sau đó ông theo Tào Tháo đi đánh [[Trương Tú]], lập công nên được phong làm Hiệu úy.
61.693

lần sửa đổi