Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Phjtieubot/common.js”

Trang mới: “importScript('User:Phjtieudoc/recent2.js');”
(Trang mới: “importScript('User:Phjtieudoc/recent2.js');”)
(Không có sự khác biệt)
12

lần sửa đổi