Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 206, Trương Tân bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Khi đó [[Lưu Biểu]] đã trấn giữ [[Kinh Châu]] không thần phục Tào Tháo, bèn sai thủ hạ là Lại Cung sang làm quan mục [[Giao Châu]]. Cùng lúc, thái thú quận Thương Ngô là Sử Hoàng cũng chết, Lưu Biểu vội sai Ngô Cự đi cùng Lại Cung sang làm thái thú Thương Ngô.
 
Năm 207, Tào Tháo can thiệp vào [[Giao Châu]], sai người đưa thư phong Sĩ Nhiếp làm Tuy Nam trung lang tướng, cho quản lý cả bảy quận của [[Giao Châu]] là [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]], [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và [[Nhật Nam]] và kiêm thái thú quận [[Giao Chỉ]] như trước. Trong khi đó hai thủ hạ của Lưu Biểu là Ngô Cự và Lại Cung lại bất hòa. Hai người chưa tới nơi trấn trị đã trở mặt đánh nhau. Ngô Cự đánh đuổi Lại Cung khiến Lại Cung chạy về quận Linh Lăng (thuộc Kinh Châu), còn Ngô Cự tới được trị sở Thương Ngô.
 
===Thời Tam Quốc===