Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sang [[thế kỷ 4]], Lâm Ấp lớn mạnh hơn trước. Tới giữa thế kỷ 4 thời Đông Tấn, các vua Lâm Ấp bắt đầu đánh ra bắc, tiến vào địa phận Giao châu. Vua Chăm Pa là Phạm Văn tiến đánh [[Nhật Nam]] và đòi lấy Hoành Sơn làm ranh giới.
 
Năm 351, tháiThái thú quận Giao Chỉ là Dương Bình và tháiThái thú quận Cửu Chân là Hoan Toại đánh thắng vua Lâm Ấp là Phạm Phật, đánh phá nước Lâm Ấp rồi rút về.
 
Năm 353, thứThứ sử Giao châu là Nguyễn Phu lại đánh Phạm Phật, phá hơn 50 lũy.
 
Sau đó Phạm Phật vẫn thường mang quân cướp phá biên giới. Năm 359, thứThứ sử Giao châu là Ôn Phóng Chi đánh đến kinh đô Lâm Ấp ở miền [[Quảng Nam]]<ref>Đào Duy Anh, sách đã dẫn, tr 79</ref>.
 
Cuối thời [[Nhà Tấn|Đông Tấn]], vua An Đế nhu nhược, các quyền thần thao túng triều đình, tranh giành quyền bính. Sau đó quyền thần [[Lưu Tống Vũ Đế|Lưu Dụ]] giành thắng lợi, tập trung đánh dẹp Ngũ Hồ ở trungTrung nguyên để lập công trạng chuẩn bị cướp ngôi nhà Tấn. Nước [[Lâm Ấp]] lại mang quân đánh phá các quận Nhật Nam, Cửu Đức và Cửu Chân.
 
Năm 399, con Phạm Phật là Phạm Hồ Đạt mang quân đánh quận Nhật Nam, bắt tháiThái thú Quế Nguyên; sau đó đánh vào quận Cửu Đức, bắt sống tháiThái thú Tào Bính. Thái thú quận Giao Chỉ là Đỗ Viện đem quân ra đánh tan được Phạm Hồ Đạt. Hồ Đạt bỏ chạy về nước. Đỗ Viện được phong làm thứThứ sử Giao châu.
 
Năm 413, Phạm Hồ Đạt lại tiến ra quận Cửu Chân. Con Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ nối chức cha, mang quân phá được Lâm Ấp, giết con Hồ Đạt là Chân Tri và Phạm Kiện, bắt một hoàng tử khác là Na Năng.