Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 100, hơn 2.000 dân huyện [[Tượng Lâm]] thuộc quận [[Nhật Nam]] nổi dậy nhưng nhanh chóng bị đánh dẹp.
 
Năm 137, người huyện Tượng Lâm lại nổi dậy đánh phá trị sở [[nhà Hán]], giết trưởng lại rồi đánh rộng ra toàn quận Nhật Nam. [[Thứ sử]] [[bộ Giao Chỉ]] là Phàn Diễn mang 2 vạn quân đi đánh nhưng binh lính ngại đi xa bèn làm loạn, đánh phá 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Năm 138, [[nhà Hán]] theo kế của Lý Cố, thay hai [[thái thú]] ở Cửu Chân và Nhật Nam, đồng thời dùng kế lấy vàng lụa mua chuộc và ly gián các thủ lĩnh quận Nhật Nam đánh lẫn nhau. Cuối cùng quân nổi dậy bị dẹp.
 
Năm 144, dân Nhật Nam lại cùng Cửu Chân nổi lên chống lại nhà Hán nhưng nhanh chóng bị dẹp.