Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 299, thú binh ở quận Cửu Chân do Triệu Chỉ cầm đầu nổi dậy giết thái thú [[nhà Tấn]] và vây quận thành. Không lâu sau lực lượng này bị dẹp.
 
Năm 317, đốc quân người Việt là [[Lương Thạc]] giết thứThứ sử Cố Thọ, lập con [[Đào Hoàng]] là Đào Tuy (hoặc Uy) lên thay. Nhà Tấn cử Vương Cơ sang làm thứ sử, bị Lương Thạc ngăn trở và giết các kiều dân người Hoa ở Giao châu. Nhà Tấn lại cử Vương Lượng sang làm thứ sử. Lương Thạc lại chống cự, mang quân vây hãm thủ thành [[Long Biên (huyện)|Long Biên]] và giết chết Lượng. Năm 323, [[Tấn Nguyên Đế]] phải cử danh tướng [[Đào Khản]] sang Giao châu mới đánh được Lương Thạc. Thạc bị giết.
 
Năm 468, tướng lĩnh bản địa là [[Lý Trường Nhân]] nổi dậy giết thuộc hạ người phương Bắc của thứThứ sử Lưu Mục mới qua đời và tự lập làm thứ sử. Nhà [[Lưu Tống]] cử Lưu Bột sang nhưng Trường Nhân chống lại, ngăn không cho Lưu Bột sang. Nhà Tống phải công nhận Trường Nhân làm thứ sử. Vài năm sau Trường Nhân chết, em họ là Lý Thúc Hiến, nguyên tháiThái thú quận Vũ Bình lên thay. Nhà Tống lại sai Thẩm Hoán sang làm thứThứ sử nhưng Thúc Hiến không nghe, ngăn cản Hoán. Hoán chết ở quận Uất Lâm. Nhà Tống lại phải công nhận Thúc Hiến.
 
Năm 479, [[Nam Tề Cao Đế|Tiêu Đạo Thành]] diệt Lưu Tống lập ra [[Nam Tề]]. Năm 485, [[Nam Tề Vũ Đế]] Tiêu Trách sai Lưu Khải điều binh 3 quận sang đánh. Lý Thúc Hiến liệu thế không chống nổi bèn sang đầu hàng nhà Tề.